Hukuk Büromuz; Konkordato, Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri, Borçlu ya da
alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh
anlaşmalarının protokole bağlanması, Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının
çözümlenmesi, İpoteğin paraya çevrilmesi, İcra takipleri, İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz
Menfi tespit ve istirdat davaları, İcra ve iflas kanunundan kaynaklanan cezai şikâyetler
İstihkak davaları konularında hukuki hizmetler vermektedir.